θρησκεία

Το γαϊδουράκι ήταν τόσο πολύτιμο ανέκαθεν, που ακόμα και οι Δέκα Εντολές προτρέπουν τον άνθρωπο να μην εποφθαλμιά τον υπηρέτη, την υπηρέτρια, το βόδι ή τον γάϊδαρο του γείτονα!

Στην Καινή Διαθήκη, η Παρθένος Μαρία με τον Ιησού μωρό, φυγαδεύονται επάνω σε ένα γαϊδούρι από τη Βηθλεέμ για να αποφύγουν τη σφαγή του Ηρώδη.

Ο Ιησούς μπήκε στην Ιερουσαλήμ* καβάλα πάνω σε μια γαϊδουρίτσα με το πουλάρι της, ώστε να επιβεβαιωθεί η προφητεία του Ζαχαρία που έλεγε «ιδού ο βασιλεύς σου, έρχεται σοι δίκαιος και σώζων, πράϋς και επιβεβηκώς επί όνον και πώλον, υιόν υποζυγίου».

Αλλά κι ο Μωάμεθ καβάλα στη πλάτη γαϊδουριού εισήλθε μετά θάνατον στον Παράδεισο.

Μάλιστα η λαϊκή- θρησκευτική παράδοση θέλει το γαϊδούρι, που στη Βίβλο μίλησε στον Βαλαάμ**, να είναι πρόγονος του γαϊδουριού που κουβάλησε τον Ιησού και αυτό με τη σειρά του πρόγονος του γαϊδουριού που οδήγησε τον Μωάμεθ στην εξορία του.

DonkeyCrossnewestΣύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, τα γαϊδούρια δεν είχαν σταυρό στη πλάτη. Όταν όμως σταυρώθηκε ο Χριστός, η σκιά του σταυρού χαράχθηκε για πάντα στη πλάτη του ζώου που τον είχε κουβαλήσει. Και από τότε τα γαϊδουράκια φέρουν αυτόν τον σταυρό.            

*Η είσοδος στα Ιεροσόλυμα κατά Ματθαίον
Καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς ῾Ιεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθσφαγῆ πρὸς τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ ᾿Ιησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητὰς 2 λέγων αὐτοῖς· πορεύθητε εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι ὑμῶν, καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον μετ᾿ αὐτῆς· λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 3 καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε ὅτι ὁ Κύριος αὐτῶν χρείαν ἔχει· εὐθέως δὲ ἀποστέλλει αὐτούς. 4 τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 5 εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 6 πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 7 ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 8 ὁ δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες· ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυῒδ· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 10 καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς ῾Ιεροσόλυμα ἐσείσθη πᾶσα ἡ πόλις λέγουσα· τίς ἐστιν οὗτος; 11 οἱ δὲ ὄχλοι ἔλεγον· οὗτός ἔστιν ᾿Ιησοῦς ὁ προφήτης ὁ ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας.

**Η Όνος του Βαλαάμ (από την Παλαιά Διαθήκη)
O Βαλάκ, βασιλιάς των Μωαβιτών, βλέποντας τους Ισραηλίτες να έρχονται από την Αίγυπτο και να νικούν όλα τα έθνη που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη, έστειλε να καλέσουν τον Βαλαάμ, φημισμένο μάντη της εποχής, για να τους καταραστεί, ώστε να καταστραφούν.

Ο Βαλαάμ σαμάρωσε την όνο του και ακολούθησε τους απεσταλμένους του βασιλιά. Ενώ η όνος του βάδιζε, τρεις φορές σταμάτησε προσπαθώντας ν’ αλλάξει δρόμο, την δε τρίτη φορά κάθισε κάτω αρνούμενη εντελώς να προχωρήσει. Ένας άγγελος με γυμνό σπαθί της έκοβε το δρόμο. Και επειδή ο Βαλαάμ την χτυπούσε συνεχώς για να προχωρήσει, ο Θεός επέτρεψε και μίλησε η όνος με ανθρώπινη φωνή για να ελέγξει την συμπεριφορά του. Συγχρόνως τον έκανε να δεί αυτό που έβλεπε το ζώο του, τον άγγελο με το κοφτερό του σπαθί να κλείνει τον δρόμο. Τότε ο Βαλαάμ έπεσε και τον προσκύνησε. Ο άγγελος με τη σειρά του τον πρόσταξε τι να πει όταν θα έφτανε στους Μωαβίτες.

Έτσι ο Βαλαάμ αντί να καταραστεί τους Ισραηλίτες, τους ευλόγησε με τα καλύτερα λόγια μπροστά στον έκπληκτο λαό των Μωαβιτών και τον βασιλιά τους.

 

Pin It on Pinterest